Allohumma Sholli Ala Sayydina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad

lirik " turi putih "

sumber youtube
(#) Turi Putih, Turi Putih Di Tandur ning kebon agung
Ono cleret tibo nyemplung, mbok iro kembange opo

Turi Putih, Turi Putih Di Tandur ning kebon agung
Ono cleret tibo nyemplung, mbok iro kembange opo
mbok iro kembange opo, mbok iro kembange opo

Etan kali, kulon kali
Etan kali, kulon kali, Tengah-tengah tanduran pari
Saiki ngaji sesok yo ngaji, ayo manut poro kiyai

lirik" inna fil jannati "

Inna fîl jannati nahron min laban li’aliyyi wa husainin wa hasan
Kun ma’allâhi tarôllâha ma’ak
Watrukil kulla wa hâdzir thoma’ak
Yâ Rosûlan qod habânâ hubbuhu fadl-lan wa man

Jud ‘alainâ bittadânî nartajî minkal minan
Zartu syauqon wa karoman fî Hawâl badril hasan
Rôjiyan minhubtisâmâ man lahu rûhî tsaman

"ya rosulallohis syafaah"

Ya rosulallohis syafaah                      yahabibabllohis syafaah
lammaa nadaita labbaina                   addamanaassam`u wat tho`a
lammaa nadait labbaina                     liharamillah hajjaina
rofa`naa lissamaa aydina                   wauyun ghorqonah biddama`ah
biqolbi saakin iymanak                     wa`alaih saair islamak
wa`aqli hafidz quranak                     wa kalamak maa ahlas samaa`ah

lirik " tarohabna "


Tarohabna biqudumis syahril badii` 
marhaban famarhaban yaa syahrar robii`

hayyabina nahtafil linnabil badii`
marhaban famarhaban bis syahrir robi`

hammaamun barii ghorrodattaghriid
wa kadzal muthrib ansyadan nasyiid

lirik" sholawat repote "

Allohul kafi robbunal kafi
Qasad nal kahfi wajadanal kafi
Likuli kafi kafa nal kafi
Wani'mal kafi Alhamdulilah.......


Sholatulloh salamulloh 'ala thoha rosullilah
Shola tulloh sala mulloh 'ala yaasin habiibillah
illahissalimil'ummah minal afa tiwaniqmah
Wamin hammi wamin ghummah
BiahlilbadriyaAllah....
 

Popular Posts