Allohumma Sholli Ala Sayydina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad

lirik " ana madinatul ilmi "

Ana madînatul ilm wa ‘Aliyyun bâbuhâ
Faman arôdal madînah, fal ya,tihâ min bâbihâ
Hadzâ hadîtsun qôlahu Muhammadu
jâ-a bihi wa huwa hadîtsun musnadu

Fî haqqi man bidzikrihi nuroddidu
Fa huwa ‘Aliyyun bil’ulâ mu-ayyadu
Lilmurtadlô karômât wal ‘ulâ jibâbuhâ
wa man yarûmul ma’âlî.. fal ya,tihâ min bâbihâ

lirik " a`rif bihubbillahi nafsak "

A’rif bihubbillâhi nafsak            warfa’ bidînillâhi ro,sak
Waktsir ‘alâ hâmirrubâ 2x         Anwârô 2x waj’alhul unsak
Anasîta yauman fiz-zamân        mala-al wujûda bihil hanân

lirik "As Subhu bada "

As-subhu badaa min tal'ati hii, W-al-laylu dajaa min waf-rati hi
As-subhu badaa min tal'ati hii, W-al-laylu dajaa min waf-rati hi
Allah X6
Allah X6

"lirik" washfun nabi

washfun nabil mustofa            bahris samaakhati was shofaa
yarwiyhi ashhaabun kirom        wa huwa habiibun dzul wafa
huwa rub`ati baynal basyari      min ghoiri thuwlin aw qishori
wassya`ru aswadu lawnuhu       walwajhu haakaahul qomar
amulstamun baynalmalaa          amuthohamun faajabtu laaa
fil wajhi tadwiiru na`am            durru wa yaa quwtun wa hala

lirik " ya robbi antal hadi "

Yaa Robbi Antal Haadii # Waffiqnii lil hudaa
Wa nawwir lii fu aadii # Yajluu 'anhush shodaa
Yaa Robbinzhur ilayya # Yaa Robbi ub 'alayya
Wanaa maa lii # Ghoirok maa lii
Wanaa maa lii maa lii # Ghoirok maa lii
Wanaa maa lii ghoirok maa lii # Waffiqnii lil hudaa
Yaa Robbi Antal Haadii # Waffiqnii lil hudaa

Maulaayashlih a'yaanii # Warzuqnii thoyyibah
Wa takarrom bil in'aami # Wa hayyi sababaa
 

Popular Posts